Go to the profile of Lidiane Machado Cardoso

Lidiane Machado Cardoso

Visa & Relocation Representative, Schlumberger